Regulamin konkursu „QUIZ WIEDZY O WYDAWNICTWIE ALBATROS”
Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o.
Warszawa, 16 maja 2024

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizator konkursu: WYDAWNICTWO ALBATROS Sp. z o.o., ul. Hlonda 2a/25, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656632, REGON: 147194817, NIP: 951-237-88-58.
 2. Nazwa konkursu: „QUIZ WIEDZY O WYDAWNICTWIE ALBATROS”.
 3. Terytorium konkursu: Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Charakter konkursu: Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników Organizatora, ich małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwa.
 6. Czas trwania: Konkurs trwa od 16 maja 2024 roku do godziny 23:59 dnia 19 maja 2024 roku.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Sposób zgłaszania udziału: Quiz dostępny jest w strefie #Influmiasteczko w punkcie „Im mroczniej, tym lepiej” należącym do Wydawnictwa Albatros, na stoisku numer 2/C1. Uczestnicy muszą odebrać quiz, wypełnić go, a następnie zanieść na stoisko Wydawnictwa Albatros i wrzucić do specjalnej urny.
 2. Terminy zgłoszeń: Uczestnicy mogą zgłaszać swoje odpowiedzi codziennie od 16 do 19 maja 2024 roku w godzinach otwarcia Targów.
 3. Warunki zgłoszenia: Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na cztery pytania quizu (trzy pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte) oraz podanie własnego adresu emailowego. Zgłoszenie bez wskazania adresu emailowego nie będzie kwalifikowane do udziału w konkursie.

III. Prawa autorskie i ochrona danych:

 1. Przeniesienie praw: Uczestnicy przekazują Organizatorowi prawa do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych.
 2. Ochrona danych osobowych: Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i rozdysponowania nagród.

IV. Zasady wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród:

 1. Wybór jury: Skład jury jest wybierany przez Organizatora z osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 2. Wyłanianie zwycięzców: Jury ocenia odpowiedzi na pytania zamknięte oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte. Codziennie, podczas trwania konkursu, wybierze jednego zwycięzcę z grupy uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania zamknięte i najbardziej kreatywnie odpowiedzieli na pytanie otwarte.
 3. Komunikacja wyników: Wyniki będą ogłaszane codziennie na Instagramie Wydawnictwa Albatros oraz bezpośrednio kontaktując się ze zwycięzcami przez email.
 4. Wydanie nagród: Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu konkursu.

 V. Nagrody

 1. Nagrody w konkursie: Nagrodą w konkursie jest paczka książek i niespodzianek od Wydawnictwa Albatros – dla każdego ze zwycięzców nagroda jest analogiczna.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Zmiany w regulaminie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani przez aktualizacje regulaminu na stronie internetowej wydawnictwa.
 2. Reklamacje: Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu można składać na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja konkursowa” w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

  VII. Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy:

 1. Administrator Danych:

Administrator Państwa danych osobowych to Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Hlonda 2a/25, NIP 951-237-88-58, KRS 0000656632.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: iodo@wydawnictwoalbatros.com.

 1. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania:

Dane są zbierane w celu przeprowadzenia konkursu „QUIZ WIEDZY O WYDAWNICTWIE ALBATROS”, w tym do komunikacji z uczestnikami, zarządzania uczestnictwem, oraz rozdysponowania nagród.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy Danych:

Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w realizacji konkursu, w tym dostawcom usług IT oraz firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.

 1. Okres Przechowywania Danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia konkursu i rozdysponowania nagród, a następnie będą usuwane lub anonimizowane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

 1. Prawa Uczestnika:

Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do Wniesienia Skargi:

Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolność Podania Danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

 

COPYRIGHTS WYDAWNICTWO ALBATROS
CREATED BY 2SIDES.PL