Regulamin konkursu „Wygraj filiżankę Siedem Sióstr”

Wydawnictwo Albatros 17 październik 2021

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest WYDAWNICTWO ALBATROS Sp. z o.o. ul. Hlonda 2a/25, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656632, REGON: 147194817, NIP: 951-237-88-58, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj filiżankę Siedem Sióstr”
 3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz z podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.
 6. Przedmiotem konkursu jest: wybór 3 osób, które udzieliły najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe Zwycięzcy otrzymają zestaw: książkę Zaginiona Siostra Lucindy Riley wraz z filiżanką pasującą do serii Siedem Sióstr.
 7. Konkurs został ogłoszony na fanpage’u Wydawnictwa Albatros pod adresem: https://www.facebook.com/wydawnictwoalbatros
 8. Konkurs może być komunikowany we wszystkich kanałach komunikacji, z jakich korzysta Organizator Konkursu.
 9. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia do godziny 23:59 21 lipca 2021 roku.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com
 2. W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział poprzez zamieszczenie pracy konkursowej, w nieprzekraczalnym terminie określonym w rozdziale I punkt 9.
 3. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że są wyłącznymi autorami zgłoszonej Pracy konkursowej.
 4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, ale nagrodzony w Konkursie może zostać tylko raz.
 5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu, Klauzulą Informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Więcej informacji nt. Ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w załączonej Klauzuli Informacyjnej.
 7. Uczestnik konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji Konkursu. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iodo@wydawnictwoalbatros.com lub poprzez przesłanie wiadomości przy użyciu – udostępnianego przez dany portal internetowy – komunikatora.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz odbiór nagrody.
 9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
 10. Imiona i nazwiska laureatów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników, mogą zostać opublikowane we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta Organizator konkursu, w szczególności na fanpage Wydawnictwa Albatros: https://www.facebook.com/wydawnictwoalbatros
 11. Organizator informuje:

– o pełnym zwolnieniu serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;

– przedmiotowy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

III. Prawa autorskie:

 1. Przesłanie Pracy konkursowej w formie wpisu z własnego autorstwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do Pracy konkursowej.
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.
 3. Akceptacja Regulaminu konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do Pracy konkursowej, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,

b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,

c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Pracy konkursowej oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,

d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),

e) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,

f) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,

g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

h) korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, internecie, na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania z Pracy konkursowej oraz jej opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich powyższych punktach.

 1. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Prac Konkursowych w zakresie licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Prac Konkursowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku oraz Prac Konkursowych w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie przez niego upoważnionej do korzystania z Prac Konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu.
 2. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu

IV. Zasady wyłonienia Zwycięzcy i przyznania nagrody:

 1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do oceny nadesłanych Prac Konkursowych i wyłonienia Zwycięzców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagrody Konkursowej jest ostateczna i zapadnie najpóźniej do 7 dni od zakończenia konkursu.
 3. Nagrodzeni laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od daty wyłonienia zwycięzcy poprzez zamieszczenie informacji o wygranej na fanpage https://www.facebook.com/wydawnictwoalbatros
 4. Wydanie nagrody nastąpi w terminie do 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzców poprzez wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem wydania nagrody jest podanie w tym czasie przez Uczestnika adresu do wysyłki nagrody w postaci wiadomości prywatnej nadesłanej na stronie https://www.facebook.com/wydawnictwoalbatros
 5. Zwycięzcy Konkursu tracą prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a) odmówią przyjęcia nagrody,

b) kontakt z Uczestnikami nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu,

c) zwycięzcy Konkursu nie spełniają warunków Regulaminu uprawniających ich do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

7. Równowartość uzyskanej przez Uczestników Konkursu nagrody nie podlega wypłacie w pieniądzu ani nie jest przeliczana na wartość innego produktu.

V. Nagrody:

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, wskazane w rozdziale I oraz punkt 6 oraz rozdziale II punkty 1-3.
 2. Wybór Zwycięzców Konkursu będzie następował na podstawie oceny kreatywności zgłoszeń poprzez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, składającą się osób delegowanych przez Organizatora.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej, poza wyłonieniem Zwycięzców, należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie.
 4. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy: książka Zaginiona Siostra Lucindy Riley oraz filiżanka pasującą do serii Siedem Sióstr.
 5. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazane przez Uczestników adresy.
 6. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.

VI. Reklamacje:

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. ul. Hlonda 2a/25, 02-972 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja konkursowa” w okresie do 7 dnia od dnia wyłonienia zwycięzców (obowiązuje data stempla pocztowego).
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „„Wygraj filiżankę Siedem Sióstr” Warszawa, dnia 17 lipca 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

„Wygraj filiżankę Siedem Sióstr”

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hlonda 2A/25, 02-972 Warszawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: – pod numerem telefonu 22 251 22 72; – pod adresem e-mail: iodo@wydawnictwoalbatros.com – pisząc na adres: Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o., ul. Hlonda 2A/25, 02-672 Warszawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania

a) Cel przetwarzania – organizacja konkursu oraz przekazanie nagrody laureatowi/laureatom,

b) Podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji konkursu „WAKACYJNA TERAPIA KSIĄŻKOWA” organizowanego przez Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o.

 1. Odbiorcy danych

Pełniąc funkcję Administratora, dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty współpracujące z Wydawnictwem Albatros Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług,
 • działające na naszą rzecz firmy marketingowe, informatyczne, kurierskie,
 • podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje każdemu z Państwa prawo do:

a) Dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

b) Sprostowania (poprawienia) danych;

c) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

e) Przeniesienia danych do innego administratora.

VII. Czy przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

W przypadku gdy stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, możecie Państwo w każdej chwili zgłosić skargę do organu nadzorczego właściwego w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Czy macie Państwo obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Dane osobowe przekazujecie nam Państwo w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziecie mogli Państwo wziąć udziału w konkursie oraz uniemożliwi to nam przesłanie ewentualnych nagród.

 1. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. nie zamierza profilować Państwa danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHTS WYDAWNICTWO ALBATROS
CREATED BY 2SIDES.PL